ArCADia-INTELLICAD 7 Professional plus + PL

6113,10 

Opis

ArCADia to program wspomagający projektowanie 2D i 3D. Ze względu na swą filozofię działania oraz ten sam format zapisu danych .DWG praca z programem jest analogiczna do innych programów CAD dostępnych na rynku takich jak ZwCAD, GStarCAD, BricsCAD czy programu AutoCAD. W porównaniu do tych aplikacji ArCADia LT posiada jednak funkcjonalność pozwalającą na wykonywanie projektów według technologii BIM. Program ArCADia PLUS posiada wszystkie opcje programów ArCADia LT i ArCADia, a dodatkowo rozszerzona jest o następujące funkcje: Możliwość tworzenia i pełnej edycji brył ACIS. Pliki ACIS są oparte na formacie modelowania brył opracowanym przez Spatial Technology Inc. Pozwala to na precyzyjną pracę z pełnymi bryłami, przenikanie, sumy, różnice itp. Import i eksport plików w formacie SAT. Funkcje bazowe systemu ArCADia: PORÓWNYWARKA DOKUMENTÓW: Funkcja systemu ArCADia BIM służąca do porównywania projektów w systemie ArCADia i znajdowania różnic między nimi. SCALARKA DOKUMENTÓW: Narzędzie pozwalające zawrzeć w jednym dokumencie kilka projektów różnych instalacji. ZARZĄDZANIE RYSUNKIEM BUDYNKU: Zarządzanie widokami i wyświetlanymi informacjami przez czytelne drzewo Menadżera projektu. Automatycznie generowany podgląd 3D dostępny w oddzielnym oknie, umożliwiający prezentację całej bryły budynku lub np. fragmentu kondygnacji. WPROWADZANIE: Elementy takie jak ściany, okna, drzwi itp. wprowadzane są teraz za pomocą funkcji inteligentnego śledzenia. ŚCIANY: Wybór zdefiniowanych rodzajów lub zadawanie dowolnych wielowarstwowych ścian. Wbudowany katalog materiałów budowlanych oparty na normach: PN-EN 6946 i PN-EN 12524. Wprowadzanie ścian wirtualnych, niewidocznych w podglądzie 3D i na przekroju, jednak dzielących przestrzeń pomieszczenia, np. dla rozróżnienia funkcji otwartej przestrzeni. Na podstawie wybranych materiałów dla przegród (ścian, stropów i dachu) automatycznie liczony jest współczynnik przenikania ciepła. OKNA I DRZWI: Wprowadzanie stolarki okiennej i drzwiowej w sposób parametryczny, z biblioteki programu lub definiowanie własnych okien i drzwi. Możliwość zdefiniowania występu parapetu od krawędzi ściany na zewnątrz (od strony opisu) i wewnątrz pomieszczenia. Definiowana jest także grubość parapetu. Możliwość wyłączania parapetu w oknach. STROPY: Automatyczne wprowadzanie stropów (zgodnie z obrysem kondygnacji). ArCADia-STROPY TERIVA: Moduł do wykonywania rysunków układów konstrukcyjnych stropów Teriva. Rysunki te zawierają wszystkie podstawowe elementy systemu: belki stropowe, żebra rozdzielcze, żebra ukryte, wymiany, siatki podporowe oraz dodatkowo wszystkie niezbędne wykazy materiałowe, obejmujące wymienione elementy uzupełnione o stal zbrojeniową i beton monolityczny, niezbędne do wykonania stropu. Automatyczne i ręczne rozliczanie wszystkich typów stropów Teriva (4.0/1; 4.0/2; 4.0/3; 6.0; 8.0) na polach stropu o dowolnym kształcie. Automatyczny rozkład belek, żeber rozdzielczych i wieńców na ścianach wewnętrznych, zewnętrznych i podciągach. Automatyczne zakładanie układu wymianów przy otworach oraz żeber pod ścianki działowe. Automatyczne rozwiązywanie dojść bocznych stropu do ściany. Automatyczne rozliczanie i zakładanie niezbędnych siatek płaskich i zaginanych. POMIESZCZENIA: Automatycznie tworzenie pomieszczeń z zamkniętych obrysów ścian i ścian wirtualnych. Do rodzaju pomieszczenia (do nazwy) automatycznie przypisywane jest jego temperatura i zapotrzebowanie na oświetlenie sztuczne. Możliwość zmiany odwzorowania graficznego pomieszczenia na rzucie, np. poprzez zadanie wypełnienia lub koloru. PODCIĄGI: Wprowadzanie podciągów wraz ze wstawieniem zbrojenia definiowanego zarówno dla prętów, jak i strzemion. SŁUPY: Wprowadzanie słupów o przekroju prostokątnym, okrągłym i eliptycznym. KOMINY: Wprowadzanie pojedynczych otworów kominowych lub szachtów, czyli grupy kominów o zadanej ilości kolumn i wierszy. Możliwość wprowadzenia kanałów kominowych lub oznaczenia wylotu istniejących kominów. Kształtki kominowe. SCHODY: Definiowanie jedno- i wielobiegowych schodów oraz schodów zabiegowych na dowolnym rzucie. Nowy wygląd schodów monolitycznych ze stopnicą lub ażurowych z policzkami. Możliwość wyboru elementów stopnia i ich wyglądu. TEREN: Automatyczne tworzenie modelu terenu na podstawie punktów wysokościowych z map cyfrowych zapisanych w formacie DWG. Wprowadzanie płaszczyzny terenu punktami lub linią wysokościową. Wprowadzanie obiektów, które symulują elementy sieci lub istniejące obiekty w terenie, dla sprawdzenie kolizji w projekcie. WIDOK 3D: Wprowadzanie i modyfikacja ustawień kamery, czyli punktu obserwatora, który można wykorzystać, np. przy przeglądaniu projektu lub zapisie widoku. Zapis aktualnej sceny jako plik w formacie bmp, jpg lub png. ELEMENTY POMOCNICZE: Osie modularne: Możliwość wprowadzenia siatki osi modularnych z pełną edycją. Tabelki: Tworzenie własnych tabelek w oknie dialogowym lub poprzez graficzną edycję pól. Wprowadzanie w pola tabelki tekstów automatycznych (pobieranych z projektu) lub dowolnych. Zapis tabelek do biblioteki projektu lub programu. Szablony: Zapis własnych ustawień dla elementów (pisaków, czcionek, domyślnych wielkości elementów itp.). Menadżer typów zarządzający typami używanymi w dokumencie i istniejącymi w bibliotece globalnej. Od teraz w szablonach można zapisywać jakie typy obiektów będą używane. Układy: Zapis grup elementów różnych typów w jeden. Zapisują się wszystkie połączenia, wielkości i inne parametry poszczególnych elementów w jeden układ, który można wykorzystywać w kolejnych projektach. Biblioteka typów: Wbudowana biblioteka typów dla wszystkich elementów z każdego modułu. Modyfikacja biblioteki podczas projektowania poprzez zapis tworzonych typów. Modyfikacja biblioteki w jej oknie poprzez dodawanie, edycję i usuwanie typów z biblioteki globalnej (użytkownika) lub projektu. Wymiarowanie: Liniowe i kątowe wymiarowanie projektu. Zestawienia: Automatycznie tworzone zestawienia pomieszczeń dla każdej kondygnacji. Automatyczne tworzenie wykazu użytej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z symbolami. Możliwość eksportu zestawień do pliku RTF. Eksport wykazów do pliku CSV (do arkusza kalkulacyjnego). Bezpłatny edytor tekstu ArCADia-TEXT, który uruchamiany jest przy eksporcie do pliku rtf. Możliwość edycji i korekty zestawień jeszcze przed zapisem, wydruk, dodanie, np. loga. ArCADia-TEXT zapisuje do formatów: RTF, DOC, DOCX, TXT, PDF. Komunikacja z innymi systemami: Eksport projektu w formacie XML. OBIEKTY: Wbudowana biblioteka elementów umożliwiająca uszczegóławianie rysunków o potrzebne symbole 2D. Biblioteka obiektów 3D pozwalająca na zaaranżowanie stworzonych wnętrz. Możliwość rozszerzania katalogu obiektów o nowe biblioteki. Możliwość zapisu własnych symboli z elementów 2D do biblioteki programu. Wprowadzanie obiektów 2D i 3D z zadaniem kąta w osi Z podczas wstawiania. Możliwość obrotu obiektów 3D w osiach X i Y, zmiana symbolu na rzucie na żądanie. KOLIZJE (automatyczne wykrywanie kolizji i skrzyżowań pomiędzy elementami systemu ArCADia): Dowolne zestawienia kolizji wszystkich elementów systemu ArCADia. Czytelna lista kolizji występujących w projekcie oraz punktowe wskaźniki na rzucie i w widoku 3D. Rozszerzony silnik graficzny Program jest dostępny w dwóch odmianach, umożliwiając Klientom dopasowanie go do własnych potrzeb i aktualnych zadań projektowych. Firma ArCADiasoft jest członkiem konsorcjum ITC (IntelliCAD Technology Consortium, USA) – jedynego właściciela praw autorskich do kodów źródłowych programu IntelliCAD. Członkostwo firmy ArCADiasoft w konsorcjum ITC gwarantuje naszym Klientom rozwój i ciągłą aktualizację programu. Program posiada nowy interfejs graficzny, gdzie wszystkie opcje znajdują się na wstążkach umieszczonych na górze ekranu. MOŻLIWOŚCI PROGRAMU: Program ArCADia posada wszystkie opcje programu ArCADia LT, a dodatkowo rozszerzona jest o następujące funkcje: Rozszerzone tworzenie rysunków 2D (proste, multilinie, splajny, szkicowanie i więcej opcji rysunkowych) i pełną modyfikację (podstawowymi i bardziej zaawansowanymi funkcjami: fazowanie, przerywanie, łączenie, dopasowywanie itd.). Tworzenie rysunków 3D (klin, stożek, kula, prostopadłościan, walec itd.) poprzez rysowanie i pełną modyfikację wszystkich elementów z możliwością czytania brył ACIS. Wprowadzanie, definiowanie i edycja bibliotek symboli, bloków, tekstów prostych i złożonych (czcionki SHX i True Type). Wymiarowanie: liniowe, kątowe i łuków, możliwość definiowania własnych stylów. Wsparcie wymiarów zespolonych. Precyzyjne drukowanie w obszarze modelu i arkusza poprzez zadawanie wszystkich parametrów wydruku. Automatyczne mierzenie odległości, pola i ustalanie współrzędnych. Eksport do pliku PDF. Edycja i wstawionych referencji w plikach dwg. Nowe funkcje obsługi warstw zarządzane rzez Menadżera edycji warstw, nowe narzędzia do obsługi i filtrowania warstw. Możliwość ustawiania przezroczystości warstw i zamrażania warstw w rzutni w obszarze papieru. Zaawansowana opcja szybkiego wyboru. Możliwość fotorealistycznej wizualizacji i renderingu. Stworzony wirtualny model przestrzenny projektu przedstawiony jest z różnymi materiałami nałożonymi na poszczególne płaszczyzny, rozróżniając powierzchnie gładkie od chropowatych, szyby od luster, powierzchnie oświetlone od zacienionych, określając punkt obserwacji, zakres widzenia i pozycje oświetlenia. NARZĘDZIA UMOŻLIWIAJĄCE PRECYZYJNE PROJEKTOWANIE: Siatka pomocnicza dostosowana do aktualnego powiększenia, funkcje rysowania ortogonalnego, śledzenie biegunowe. Automatyczne rozpoznawanie punktów zaczepienia (bazowych), np. dla linii – środek, punkty końcowe oraz miejsca przecięć linii. OBSŁUGA FORMATU DWG: ArCADia obsługuje format DWG bez jakiejkolwiek konwersji – rysunki wykonane np. w programie Autocad są odczytywane i zapisywane bez jakichkolwiek zniekształceń. Odczyt i zapis rysunków w formacie programu Autocad od 2.5 do 2013 z uwzględnieniem zmian z 2014 r. ANALOGIA Z PROGRAMEM AUTOCAD: Czytelny interfejs programu. Linia komend i ich wywoływanie. Praca na warstwach. Eksplorer analogiczny do Design Center. Dokowalny panel właściwości. Praca we współrzędnych kartezjańskich i biegunowych. Style wymiarowania i tekstu. Uchwyty, atrybuty, kreskowania. Funkcje precyzyjnego rysowania i punkty zaczepienia (ESNAP), tryb rysowania ortogonalnego (ORTO), itp. Import linii oraz stylów wymiarowania. PEŁNA PERSONALIZACJA PROGRAMU: Zaimplementowany interpreter języka programowania LISP pozwala na wczytywanie aplikacji napisanych w tym języku. Dodatkowo funkcje programu można rozszerzać poprzez wczytywanie nakładek SDS, DRX, IRX. Tabela z porównaniem wybranych funkcji CAD w różnych wersjach programu.

robienie koperty, co to jest marka produktu, tania drukarnia cyfrowa, wyrób pieczątek tarnów, adresat a nadawca, rollupy ceny, druk 24 warszawa centrum, papier firmowy drukarnia, proofy cyfrowe warszawa, tanie tusze bydgoszcz, wykorzystanie papieru, ulotki reklamowe hoteli, upominki firmowe, ulotki 2dl, pantone gold cmyk, wydam książkę, facebook tło

yyyyy